Ondernemingen

Bescherm uzelf en uw onderneming tegen de financiële gevolgen van alledaagse risico’s.
Ontdek hier ons volledige gamma verzekeringsproducten.

Aansprakelijkheid

Net zoals je in het privéleven de BA familiale polis afsluit om je aansprakelijkheid te verzekeren, bestaat er ook een verzekering om je aansprakelijkheid voor je professionele activiteiten te verzekeren. Tijdens de uitvoering van je activiteiten kan je schade toebrengen aan derden, zowel lichamelijk als materieel. Dat kan zowel tijdens de uitoefening van je activiteit (BA uitbating) als na de oplevering ervan (BA na levering) gebeuren. Voor de intellectuele beroepen kan je de dekking nog uitbreiden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste dekt de contractuele schade die u veroorzaakt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Dit is maatwerk dat je in samenspraak met ons kan verzekeren.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra, sportzalen, …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van hun zaak of instelling.

Bestuurdersverzekering

Bepaalde nalatigheden of fouten van een onderneming kunnen u als bestuurder of zaakvoerder duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat.

Arbeidsongevallen

Stelt u personeel tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om daarvoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Dit dekt de arbeidsongevallen van uw werknemers, alsook de ongevallen die gebeuren tijdens de weg van en naar het werk. Het dekt de medische kosten en keert een vergoeding uit voor het loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze vergoeding wordt berekend op het wettelijk plafond. Dat betekent dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten gevoelig zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dat opvangen door ook het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt te verzekeren.

Motorvoertuigen

Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren? Uiteraard de verplichte verzekering maar eventueel ook voertuigschade (glasbraak, diefstal, natuurkrachten, ..). De vervoerde koopwaar en het werkmateriaal kan ook verzekerd worden. Heeft u meer dan 10 bedrijfsvoertuigen dan kan er een vlootpolis afgesloten worden, op maat met voordelige tarieven.

Verzekering patrimonium

De bescherming van je bedrijfsgebouwen tegen de financiële risico’s van brand, waterschade, stormschade, diefstalschade,.. is een must. Ook je werktuigen, machines en voorraden wil je beschermen tegen deze risico’s. Een complete brandverzekering heeft ook een dekking bedrijfsschade. Hiermee verzeker je je omzetverlies als gevolg door de onbruikbaarheid van je patrimonium door bovenstaande gevaren. Je kan nog verder gaan en je dure machines verzekeren in alle risico’s met een machinebreukverzekering. Vergeet zeker ook niet je dure elektrische en elektronische toestellen te verzekeren.

Rechtsbijstand

Elke zelfstandige of bedrijfsleider kan te maken krijgen met professionele geschillen. Met een klant, een leverancier, een werknemer, de fiscale administratie, … Een rechtsbijstandsverzekering kan u helpen bij verschillende juridische kwesties met betrekking tot uw onderneming. De kosten van een conflict kunnen snel hoog oplopen. Met een uitgebreide op maat gemaakte rechtsbijstandsverzekering koopt u gemoedsrust en hoeft u geen schrik te hebben om gebruik te maken van het rechtssysteem.

Groepsverzekering hospitalisatie

Het aanbieden van een ziekteverzekering aan je werknemers is een mooie vorm van loonoptimalisatie en een aantrekkelijke factor in het loonpakket.

Groepsverzekering spaarplan

Het wettelijk pensioen betekent inboeten op je inkomen. Een aanvullend pensioen dat kan opgebouwd worden tijdens je loopbaan biedt hier een mooie aanvulling op.

VAPZ

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 20,50% van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs de fiscale weg meteen tot 53,50% van uw premie (rekening houdend met een gemeentebelasting van 7%)! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling. Dit kan zowel voor zelfstandigen met als zonder vennootschap.

IPT

Als u via een vennootschap werkt, dan is een Individuele Pensioentoezegging een heel voordelige oplossing om voor uzelf als zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen bijeen te sparen. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling. Uw vennootschap betaalt de premies, uzelf bent de verzekerde en begunstigde op termijn. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijven de opgebouwde reserves verworven.

RIZIV

Als u een geconventioneerde zelfstandige arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist of verpleegkundige bent, dan kunt u een RIZIV-tussenkomst ontvangen. Het RIZIV stort die tussenkomst rechtstreeks in het verzekeringscontract, dat sterk lijkt op een sociaal VAPZ. U krijgt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling. De recentste bedragen van deze tussenkomsten voor elk beroep vindt u op de website van het RIZIV, www.riziv.fgov.be

Gewaarborgd inkomen

Wat als u door een ernstige ziekte of ongeval langdurig arbeidsongeschikt raakt? Uw inkomen valt weg en de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak ontoereikend. Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen krijgt u een vervangingsinkomen dat het verlies van uw beroepsinkomsten compenseert.